Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΑΣΣας έχουμε καταθεσει με ακρίβεια το πώς μπορείτε να πάρετε το χρίσμα, δηλαδή να χριστοποιηθειτε ώστε να γίνετε χριστοι. Εξαλλου ο μέγιστος διδάσκαλος σας Ιησούς Χριστός το είπε ξεκάθαρα όταν σας αποκαλεσει αδέλφια του.
Αυτό σημαίνει ότι αυτό που έχει κάνει μπορείτε να κάνετε και σεις ακριβώς το ίδιο. Δηλαδη, ξεκάθαρα σας είπε, ανεξάρτητα αν οι νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας σας το χουνε κρυψει, ότι όλοι μπορείτε να γίνετε χριστοι, φυσικά μέσα από όλα αυτά που σας έχουμε ήδη αποκαλυψει. Και σαν επιστεγμασμα όλων αυτών σας παραθετουμε μια επιστολη η οποία έλαβε χώρα στις 4 Φλεβαρη του 1962, που όπως σας έχουμε αναφέρει με ακρίβεια ο πλανήτης σας πλέον μπηκε στην εποχή του Υδροχόου.
Υδροχοος σημαίνει πνευματικοτητα, αλληλεγυη και ενοτητατων πάντων. Και για αυτό ξεκάθαρα πλέον γνωρίζετε ότι ο Μαυροψύχης από το 1962 και μετά, προσπαθεί με πρωτοφανεις τρόπους να διαλυσει κάθε μορφής εξουσία που αυτός επέβαλε στον πλανήτη σας, για να προσπαθησει να δημιουργήσει μια παγκόσμια κυβέρνηση και μια παγκόσμια θρησκεία όπως και πριν, νεκροθαφτών της ανθρώπινης εξέλιξης.
Όμως, ο Μαυροψύχης είναι δημιούργημα του Δημιουργόύ και έχει χάσει όμως το δρόμο του και γι αυτό είναι κατά-στροφεας και όχι δημιουργός.
Ο Δημιουργός μιλαει πάντα στα όντα του γιατί σε κάθε Δημιούργημα του είναι μέσα του ο Δημιουργός.
Φυσικά, εκτός από τον Μαυροψύχη και τους ομοιδεατες του, οι οποιοι με απόλυτη γνώση, έχουν διαλεξει λάθος δρόμο.
'Έτσι, επειδή είναι Θεια θέληση και βούληση να αλλάξει ο πλανήτης σας και κατ επέκταση η ανθρωπότητα, και να ανελθει σε υψιλοτερες δονήσεις, αυτό που έγινε στις 4 Φλεβαρη του 1962, ήταν η σφραγιδα του.
Μάλιστα, για να κατανοήσετε ακόμα καλύτερα ότι όλοι μπορείτε να γίνετε Χριστοι, εκείνη την ημερα έγινε κάτι, το οποίο στην επιστολη που σας γραφουμε παρακατω, θα καταλάβετε καλύτερα όλα αυτά που σας έχουμε γράψει.
Σας λέμε ότι αυτή η επιστολη έχει δοθεί και έχει καταγραφει σε ένα αριθμό πολύ ευαισθητων μαθητών, από την Lady Master Venus. Είναι η κυρια Αφροδιτη, θειο συμπληρωμα του Σανατ Κουμαρα, και αναφέρει τα παρακατω:

"… Προσλαμβανων τον "ρολον" του (Αρχαγγελου) Γαβριηλ, γνωστοποιω εις τον κοσμον της Γης ότι σημερον (4, Φεβρουαριου, 1962) διδεται ενσαρκωσις, επί του πλανητου της Γης, εις έναν μεγαλον αριθμον ψυχων, πολύ μεγαλης φωτισεως. Ως ομιλων προς υμας αι υπαρξεις αυται… αναμενουσαι την γεννησιν των επί της Γης, συνοδευονται παρ' ενδοξων Κοσμικων Υπάρξεων και Αγγέλων προς την Σφαίραν του Κυριου Μάχα Τσόχαν ίνα εισέλθωσιν εις τας πύλας της γεννησεως. Μητεραι, αιτινες αναμενουσιν εν προσδοκία, θα λάβωσι τώρα εξέχουσας ψυχάς, αίτινες θα έλθωσιν εις τον φυσικον κόσμον της Γης και θα φέρωσι χαρά εις όλον τον κόσμον.
Ο κόσμος της Γης, την ημεραν ταύτην, είναι ο παραλήπτης ενός αριθμού Μεγάλων Χριστών, Οίτινες λαμβάνουσι φυσικήν ενσωμάτωσιν επί του Πλανήτου. Δεν θέλω να εννοηθή ότι αι υπάρξεις αύται είναι "Αναληφθείσαι Υπάρξεις, οία ο Διδάσκαλος Χριστός Ιησούς ως και άλλοι Διδάσκαλοι, αλλά λέγω ότι τα βρεφη ταύτα , εν όλοις αγνά και άνευ καρμικών ευθυνών, είναι μεγαλοπρεπή ως ήτο ο Ιησούς ως βρέφος, κατά τη γέννησίν Του. Ως φθάνουσι πρεσβυγέννειαν θα βοηθησώσι την ανθρωπότητα της Γης να επανελθη τον δρόμον της προς την Καρδίαν της Θεότητος. Εν τη πραγματικότητι, αι υπάρξεις αύται είναι Κύριοι της Σοφίας. Είναι Θείαι υπάρξεις. Είναι Αβατάρ εν καθόδω, ως ήτο ο Χριστός, και ο σκοπός των είναι να καθοδηγήσωσι την ανθρωπότητα της Γης προς την (επερχόμενην) εποχήν των Αναληφθέντων Διδασκάλων - τον Μέγα Χρυσούν Αιώνα.
Η σημερινή ημέρα είναι τα γενέθλιά των και θα γεννηθώσι σήμερον, 4 Φεβρουαρίου, 1962. θα πάρη αριθμόν τινά ετών πριν ή οι Άγιοι ούτοι (αναγνωρισθώσι) παρά της ανθρωπότητος, αλλά δύνασθε να είσθε βέβαιοι ότι, όταν το πλήρωμα του χρόνου δι' αυτούς έλθη και η εξυπηρέτησίς των επιτελεσθ'η, ο κόσμος θα τους γνωρίση όλους και ένα έκαστον αυτών. Θα επιτελεσθη ως γέγραπται παρά του Προφήτου Ιερεμία: "θα θέσω τον Νόμον μου εις το ενδόμηχον αυτών μέρος και θα την εγχαράξω εν τη καρδία των. Και θα είναι ο Θεός των. Και θα είναι ο λαός Μου… διότι όλοι θα με γνωρίζωσι, από τον μικρότερον μέχρι του μεγαλύτερου. Τάδε λέγει Κύριος ο Θεός…".
(Ιερεμίαν . 31:33 , 34) (ίδε: ελληνικήν έκδοσιν Παλαιάς Διαθήκης, Ιερεμίαν Λ Ή, 33-34)
"Τούτο είναι το πρώτον βήμα. Αργότερον Μεγάλαι Κοσμικαί Υπάρξεις… θα κατέλθωσιν εις φυσικήν ενσωμάτωσιν, προς εκδήλωσιν του Θείου Φωτός: "ους ακούει και οφθαλμός όρα. Κυρίου έργα και αμφότερα". Υπάρχει βαθύς σκοπός όπισθεν της αφίξεως ταύτης εις απέραντος Κοσμοκός διαφορικός λογισμός. Προηγείται του Χρόνου Φωτός εις ορατήν μορφήν. Ούτοι είναι, τη αλήθεια "Οδοδείκται", (υπάρξεις) παιδικής αθωότητος, οίτινες θα καταδαμάσωσι την κτηνοδίαν του κόσμου- "και συμβοσκηθήσεται λύκος μετ' αρνός…" (Ισαιας, 11-6).

Βλέπετε το τραγικό με όλες τις εξουσίες του πλανήτη, και εν προκειμένω με τις θρησκευτικες είναι ότι έχουν διαστρεβλώσει όλες τις αλήθειες, μέσω των χρημάτων, τα οποία επαναλαμβανουμε ότι όχι απλά είναι ανύπαρκτα, αλλά δεν έχουν και καμία σχέση με την Δημιουργία, και που έχουν χρησιμοποιηθεί εσκεμμένα για να εξαρτάται όλη η ανθρωπότητα από αυτά. Επομένως όλες οι εξουσίες είναι εξαγορασμένες από αυτή την ανυπαρκτηκότητα των χρημάτων.
Τα μεγάλα πνευματικα όντα που κατέβηκαν να διδαξουν, με κορυφαίο το διδάσκαλο σας Ιησού Χριστό, σας έχουν μεταφερει ασύλληπτες αλήθειες, όμως σας έχουν παρουσιαστεί από τις επίσημες θρησκευτικές εξουσιες με απίστευτο λάθος τρόπο.
Αυτή η επιστολη που έχουμε ήδη γράψει είναι 100% αληθινή και οντως ανάμεσα σας είναι ενσαρκωμένοι αρκετοί που έχουν φτάσει στην εξέλιξη του Χριστού, δηλαδή έχουν χριστοποιηθει.
Όλα αυτά που είναι γραμμένα στο βιβλίο αυτό, είναι ακριβως ο τρόπος και ο δρόμος που ακολουθωντας τον, χωρίς να εξαιρείται κανένας σας, μπορεί όλη η ανθρωπότητα (εκτός κλώνων και μεταλλαγμένων), να χριστοποιηθει, δηλαδή να γίνετε όλοι χριστοι.
Και ενώ αυτή είναι η μοναδική αλήθεια, αυτοί που είναι δήθεν επικεφαλείς των διαφορετικών αιρετικών ιερατίων του Χριστού, (Ορθοδοξοι, Καθολικοι, Προτεστάντες, Παγανιστές, Πεντηκοστιανους κ.ά.) τα χουν αποκρύψει όλα αυτά και σας εκπαιδεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας και κανένας από εσάς δεν μπορεί να γίνει Χριστός.
Δηλαδη ακόμα και τα λόγια του που σας έχει αποκαλεσει αδέλφια, άρα μπορείτε να κάνετε και σεις ότι και αυτός, τα έχουμε παραποιησει.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, και οι νεκροθάφτες των υπολοίπων θρησκειών, σας έχουν εκπαιδεύσει με ένα σωρο απίστευτα ψέματα, με το κορυφαιο, να αφαιρείτε ανθρώπινες ζωές στο όνομα του Θεού.
Αυτές οι ψυχές, που είναι ενσαρκωμενες και είναι ανάμεσα σας, η κάθε μια έχει τη δική της αποστολή η οποία φυσικά, θα επιτελεστει από τη μεριά τους, μέχρι τελους.
Και επειδή οι βρικόλακες, νεκροθάφτες της εξέλιξης της ανθρωπότητας, θα προσπαθησουν ακόμα μια φορά να σας τα ακυρώσουν, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ξετυλιξουμε και κάποιες άλλες σφραγιδες και εν προκειμένω για όλα αυτά που γραφονται σε αυτή την αποσφράγιση της γνώσης που κυριολεκτικά ισουται με το ξεπαγωμα του ανθρώπινου νου και την επιστροφη του στο Θειο.
Μια σφραγιδα από αυτές είναι ένας γενεθλιος χαρτης αυτών των Χριστων. Αυτοί που ξέρουν να τα διαβασουν, θα το καταλάβουν πάρα πολύ καλά.

Πλανήτης

Οίκος

Ήλιος
25 Ιχθείς 58
I
16 Αιγόκερως 25
Σελήνη
9 Λέων 38
II
27 Υδροχόος 58
Ερμής
2 Ιχθείς 13
III
8 Κριός 7
Αφροδίτη
7 Κριός 49
IV
9 Ταύρος 0
Άρης
3 Ιχθείς 42
V
2 Δίδυμοι 56
Δίας
28 Υδροχόος 2
VI
24 Δίδυμοι 2
Κρόνος
8 Υδροχόος 6
VII
16 Καρκίνος 25
Ουρανός
27 Λέων 21
VIII
27 Λέων 58
Ποσειδώνας
13 Σκορπιός 14
IX
8 Ζυγός 7
Πλούτωνας
8 Παρθένος 25
X
9 Σκορπιός 0
Ωροσκόπος
16 Αιγόκερως 25
XI
2 Τοξότης 56
Μεσουράνημα
9 Σκορπιός 0
XII
24 Τοξότης 2


Κάποιοι, πάλι από τους βρικόλακες παγκόσμιους νεκροθάφτες της ανθρώπινης εξέλιξης και τον συγκεκριμένο γενεθλιο χαρτη καποιου από αυτές τις φωτισμενες ψυχές, θα το αμφισβητησουν. Εάν και αυτοί που γνωρίζουν καρμική αστρολογια μπορούν να διαβασουν ξεκάθαρα την αποστολή του συγκεκριμενου που είναι ένας από αυτους.
Για τους υπόλοιπους, έχουμε και άλλη σφραγιδα. Ένας άλλος από αυτούς που κατεβηκε να βοηθήσει την ανθρωπότητα και να ανοίξει ο δρόμος για την επερχομενη χρυση εποχή της ανθρωπότητας, προσέξτε στο δεξι του χέρι, εκεί που ο Μαυροψύχης θέλει να σας μαρκάρει, έχουν αποτυπωθει δυο αναγλυφα σημαδια, τα οποία αποτυπωθήκανε την ημέρα της ενεργοποιησης του και κατ επέκταση την ημερα ενεργοποιησης όλων αυτών των ψυχών.
Το ένα από τα δυο σημάδια, είναι το σημάδι της νεας χρυσης εποχής και είναι ο φτερωτος ταυρος. Και απεικονιζει τον άνθρωπο πάνω στον ταυρο, που συμβολιζει το ανθρώπινο ον που μέσα από την υλη εξελλισσεται.
Το δεύτερο αναγλυφο σημαδι, είναι εκεί που ο Μαυροψύχης θέλει να σας μαρκάρει. Καταλαβαίνετε ότι ούτε να διανοηθείτε να κάνετε κάτι τέτοιο στον πραγματικό εαυτό σας (πνεύμα, ψυχή).
Όσες στερησεις και να υποστειτε από τον Μαυροψύχη ποτέ μην του χαρήσετε την ψυχή σας. Ποτέ μην αφήσετε για ένα πιατο φαί και για οτιδήποτε εφημερο σας προσφέρει, να χάσετε τα πάντα.

Έτσι, την ημερα που σας αναφέρει και η παραπανω επιστολη, πηραν ενσάρκωση στον πλανήτη σας ψυχές πολύ μεγαλης φωτισης, οι οποίες έχουν φτάσει στη χριστοποίηση, δηλαδή είναι ψυχές που έχουν ταυτιστεί με την υπερτατη εξέλιξη των όντων με νοημοσύνη και αυτό σημαινει να έχουν εξελιχθει σε χριστοι.
Αυτά τα οποία σας γραφουμε είναι 100% αληθινα, και εφοσον κάνετε πράξη όλα αυτά τα οποία διαβαζετε σ' αυτή την αποσφράγιση της γνώσης και φυσικά το ξεπαγωμα του νου σας, μπορείτε και σεις όλοι σας, χωρίς καμία εξαιρεση, αν και εφοσον δεν παραληψετε τίποτα από όλα αυτά να γίνετε χριστοι.
Επειδή καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος εξελιχθει σε Χριστός κυριολεκτικά ο δημιουργός πατερας - πνεύμα, είναι μέσα του και ο ίδιος είναι μέσα στον Δημιουργό.
"εγω ειμαι εν τω Πατρι και ο Πατηρ είναι εν εμοι"
Όπως αναφέρθηκε και στην επιστολη, όλοι οι Θεό-Δωροι είναι ανάμεσα σας και κοντά σας και ο καθένας θα επιτελεσει στο ακεραιο την αποστολή του. Ένας άλλος μεταξύ αυτών είναι και ο παρακατω:
"Εν ακολουθία, κατά την ίδιαν εσπέραν και επί της ίδιας εξέδρας, ο Σανάτ Κουμάρα ανέφερε τα κατωτέρω: Εις εξ αυτών των ευγενών ιδιωτών όστις θα γεννηθή σήμερον, ήτο εις μέγας πρίγκιψ, εις ένα προηγούμενον πολιτισμόν της Νοτίου Αμερικής. Το έργον του τώρα θα είναι να επιβοηθήση το Μέγαν Θείον Ηγέτην να εισάξη την μεγαλοπρεπή Έβδομην Ρίζην Φυλήν…προς τον ένδοξον Χρυσούν Αιώνα, όστις μόλιςαναφαίνεται…". Προχωρών, επιπροσθέτει:
"Ο Εκκλησιαστής, ο Ιερεύς όστις συνέγραψεν το φερώνυμον βιβλίον εν τη Παλαιά Διαθήκη σας, εδαπάνησε περισσοτέραν της μιας διαβιώσεως επί του Πλανήτου Αφροδίτη αναπτύσσων αυτεξουσιότητα (mastering) επί των τεχνών και επιστημών ως και επί της τελετουργίας του Ιερού Πυρός. Επομένως, όταν εκήρυσσεν εις τον κόσμον της Γης ότι το ενδιαφέρον της ανθρωπότητος ήτο"ματαιότης", ομειλεί εκ της πείρας ην εκέρδισεν αντιπαραβάλλων την μεγάλως εξελιχθείσαν και πνευματικώς μεγαλοπρεπή μόρφωσιν του λαού Μου με εκείνον της Γης…"
Όποτε καταλαβαίνετε ότι ανάμεσα σας είναι και ο σοφός Σολομώντας, με όλα τα κλειδιά πλεόν που έχουν επιτραπει στην ανθρωπότητα για να μπορέσετε να κερδίσετε ο,τι πιο ανεκτιμητο υπάρχει και αυτό είναι να ενωθείτε-ταυτηστητε με το α-ληθηνο "είναι" σας.
Και γνωριζωντας, με προσωπική σας γνώση, αυτό που είπε ο σοφος Σολομωντας τότε, "ματαιοτης ματαιοτητων, τα πάντα ματαιοτις" και επειδή τώρα του επιτραπηκε το δεύτερο και οριστικο κλειδι, που είναι η χριστοποίηση, δηλαδη, μονοι σας, αγκαλιαζοντας και ταυτιζοντας την ατομική σας ψυχή με την ατομική ψυχή του/της συντροφου σας, εντελώς μονογαμικα, πάντα ενωμένοι με την μονάδα, δηλαδή με το Θεό, χωρίς ούτε μια σταγονα από το άγιο σπέρμα σας, (αντρικό και γυναικείο) πλέον να πάρετε το χρίσμα, να χριστοποιηθειτε, δηλαδη, να φτασετε στο τέλος αυτής της εξέλιξης, (γηινης εξέλιξης), να γίνετε χριστοί.
Αυτά σήμερα σας τα πιστοποιει και ο σοφος σολομώντας που ήδη είναι αναμεσά σας.
Φυσικά, ανάμεσα σ΄αυτές τις ψυχές, που ενσαρκωθηκαν εκείνη την ημερα κατά την οποία αυτοί οι ΘΕΟ-ΔΩΡΟΙ είναι ανάμεσα σας είναι και ο Νώε.
Είναι αυτός που πολύ εύκολα θα διακρίνετε, μετά από αυτό που πρόκειται να συμβεί στον πλανήτη σας (ο κατακλυσμος του Νώε), θα σας οδηγήσει στην νέα χρυση εποχή του πλανήτη σας.
Σήμερα, όπως σας έχουμε γράψει και πιο πάνω, το 5% της ανθρωπότητας, δηλαδή πάνω από 350.000.000 ανθρώπινες ψυχές, έχει αφυπνιστει.
Το νούμερο είναι ασύλληπτο. Ποτέ δεν είχε ξανασυμβει κάτι τέτοιο στον πλανήτη σας.
Αυτές οι αφυπνισμενες ψυχες έχουν κατανοήσει ότι όλες οι πολιτικο-θρησκευτικες επίσημες εξουσίες έχουν κρυψει την αλήθεια και κοροϊδεύουν ασυστολα την ανθρωπότητα παιζοντας ένα σκοτεινό και μαυρο παιχνίδι.
Αυτό σημαίνει να είσαι αφυπνισμενος.
Αυτή η αποσφράγιση της γνώσης ήρθε για όλη την ανθρωπότητα, και για τους αφυπνισμενους αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που δεν έχουν κάνει καμία προσπάθεια να καταλάβουν το τι παίζεται στον πλανήτη σας.
Όμως όλη αυτή η συμπικνωμενη και αποκαλυπτικη γνώση είναι για όλους σας. Και για τους μεν και για τους δε.
Έτσι, όλοι αυτοί οι Θεόδωροι που ήδη είναι αναμεσά σας, τους έχει επιτραπει, ο καθένας στην δική τα αποστολή να σας δώσουν όλα τα κλειδιά της γνώσης.
Δεν υπάρχει τοποτα που να σας λείπει.
Εσείς μονοι σας, είτε είστε αφυπνισμενοι είτε όχι, αναλόγως πραξτε.
___________________________________

ΌΛΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (για εκτύπωση) :